Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv
v e-shopu sab-medical.com

Obchodní podmínky – pro smluvní vztahy se spotřebiteli

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti, vzniklá mezi prodávajícím a kupujícím, v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese www.sab-medical.com/eshop.

Prodávajícím je S.A.B. Impex spol. s r.o., se sídlem v Bedřichovicích, Hlavní 48, PSČ 664 51 IČ 64511588, DIČ CZ64511588. Adresa provozovny je S.A.B. Impex spol. s r.o., Firemní 2, Brno, PSČ 619 00. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23409 (dále jen „prodávající“).

Kupujícím je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, zboží nakupuje za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, či otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy, a mají přednost před uzavřenými mezinárodními smlouvami a v případě zpětného odkazu na mezinárodní smlouvu v českém právním řádu se tento odkaz neuplatní.

II. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

2.1 Tyto obchodní podmínky dopadají na případy, kdy je uzavřena kupní smlouva prostřednictvím internetového obchodu a přiměřeně i na případy uzavření smlouvy přímo v provozovně prodávajícího. V případě uzavření smlouvy přímo v provozovně prodávajícího se neuplatní zejména práva spotřebitele při uzavírání smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku.

2.2 Webové stránky obchodu obsahují veškeré informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové stránky obchodu obsahují dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.3 Veškerá prezentace produktů umístěná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká teprve doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou.

2.4 Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ na stránce shrnutí objednávky.

2.5 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, cena, předpokládané náklady na dopravu a další) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7 Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči prodávajícímu a následně učiní u prodávajícího objednávku, je prodávající oprávněn akceptovat tuto objednávku až v okamžiku úplného zaplacení veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu po datu splatnosti. Okamžikem úplného zaplacení se rozumí den připsání dlužné částky na bankovní účet prodávajícího nebo den úhrady dlužné částky v hotovosti.

2.8 Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s Reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího podle odst. 2.3 tohoto článku. Potvrzení objednávky je možné učinit zejména emailem. Kupující je vázán obchodními podmínkami od okamžiku uzavření smlouvy.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby

III. Ceny a platnost nabídky

3.1 Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy.

3.2 Ceny v internetovém obchodě se zobrazují v seznamu zboží, nebo na detailu karty zboží. Cena za měrnou jednotku je zde uvedena pro spotřebitele jako maloobchodní cena (včetně DPH).

3.3 Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud je již zboží objednáno (případně uzavřena kupní smlouva), platí cena zboží, za kterou bylo objednáno bez ohledu na pozdější změny.

IV. Slevy a slevové kupóny

4.1 Je-li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady.

V. Platební podmínky

5.1 Kupní cenu za zboží je kupující povinen zaplatit dobírkou, hotově při převzetí zboží nebo bezhotovostním převodem před převzetím zboží.

5.1.1 Dobírka – kupní cenu za zboží platí kupující při převzetí zboží od přepravní společnosti, a to poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

5.1.2 Platba online (předem) prostřednictvím - kupující si zvolí, zda chce zboží uhradit formou online převodu přes internetové bankovnictví nebo bankovním převodem.

5.1.3 Hotově (osobní odběr) - kupní cenu za zboží platí kupující v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího. Osobní odběr je v souladu s těmito podmínkami možný teprve poté, kdy kupující obdrží sdělení, že zboží je připraveno k osobnímu odběru na uvedené adrese.

5.2 V případě platby v hotovosti při osobním odběru anebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby, pro všechny způsoby bezhotovostní platby, je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby.

VI. Výhrada vlastnictví, přechod nebezpečí škody na zboží

6.1 Vlastnictví dodávaného zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

6.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo převzetím od dopravce. Tímto není dotčeno právo spotřebitele uplatňovat rozpor s kupní smlouvou dle těchto obchodních podmínek.

6.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího také v okamžiku, kdy mělo být zboží kupujícím převzato, v případě, že se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.

VII. Dodání zboží, dodací lhůty

7.1 Po obdržení objednávky prostřednictvím internetového obchodu zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího automatické potvrzení této objednávky. Objednané zboží v případě, že je dostupné, je vypraveno nejpozději do dvou pracovních dnů od potvrzení objednávky.

7.2 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího vypravit v uvedeném termínu, nebo se jedná o zboží, které není skladem, sdělí toto prodávající kupujícímu do pátého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s návrhem termínu dodání či návrhem řešení. Kupující poté sdělí prodávajícímu, zda souhlasí s novým termínem dodání, návrhem řešení anebo zda objednávku ruší. V případě, že nový termín dodání nebude kupujícím do 10 dní od jeho sdělení ze strany prodávajícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit, bez sankcí pro obě strany.

7.3 Požaduje-li kupující pozdější termín dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, je spotřebitel povinen toto uvést v objednávce. Požaduje-li kupující pozdější den dodání, než byl prodávajícím sdělen při potvrzení objednávky, je kupující povinen toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky, či obdržení termínu dodání stanoveného prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škodu vzniklou prodávajícímu spojenou s případným nepřevzetím, či nedodáním zboží ve stanoveném, či dohodnutém termínu dodání.Termín dodání požadovaný kupujícím je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím.

7.4 Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně přepravce.

VIII. Způsob a místo dodání

8.1 Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.

8.2 Při osobním odběru zboží je kupující emailem informován, jakmile je objednané zboží připraveno k odběru, a také o době, kdy si zboží může převzít. Odběrné místo zvolené kupujícím v objednávce je závazné a není možné jej měnit.

8.3 Pokud kupující v objednávce zvolí dodání zboží prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno kupujícímu okamžikem jeho předání tomuto dopravci k přepravě. Zboží dodávané prostřednictvím dopravce je zasíláno na dobírku nebo obyčejnou zásilkou (při platbě předem), případně rozvozem obchodním zástupcem prodávajícího.

8.4 Zboží je dodáváno vždy na adresu uvedenou kupujícím v objednávce (místo dodání).

IX. Doprava – Cena poštovného

9.1 V případě dodání zboží dopravcem bude zboží zasláno prostřednictvím zvoleného dopravce. V okamžiku odeslání zboží je kupující emailem informován o odeslání včetně podacího čísla zásilky.

9.2 Cena za dodání je splatná spolu s úhradou kupní ceny za zboží, není-li dohodnuto jinak.

9.3 Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě odmítnutí převzetí zboží z jiných než zákonem stanovených důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu tímto jednáním způsobena.

9.4 V případě, že si kupující nevyzvedne při osobním odběru dle čl. VIII. odst. 8.2. těchto obchodních podmínek objednané zboží ve sjednaném odběrném místě v dohodnutém ani dodatečném termínu, může prodávající odstoupit od smlouvy, a to druhý den po uplynutí dodatečného termínu pro převzetí zboží. Dodatečný termín pro převzetí zboží je oprávněn jednostranně stanovit prodávající po uplynutí sjednaného termínu odběru.

9.5 Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve po převzetí zásilky, nejdéle však do 48 hodin od převzetí, a oznámit případné nedostatky prodávajícímu. Případné poškození balíku nebo zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží.

9.6 Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu ustanovení § 2161 a následujících občanského zákoníku. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 2165 a následujících občanského zákoníku. Tyto nároky musí spotřebitel uplatnit v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího.

9.7 V případě, že kupující řádně nepřevezme zaslané zboží, je povinen uhradit škodu, kterou tím prodávajícímu způsobil.

X. Práva z vadného plnění

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

10.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

10.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

10.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

10.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

10.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3 Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

10.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady, jakož i způsob uplatnění vad u prodávajícího upravuje podrobně reklamační řád prodávajícího.

XI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

11.1 Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve výše uvedené lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

11.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátita od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

11.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.4 V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud bude v případě odstoupení od smlouvy kupujícím vráceno zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávajícím uloženo na odběrném místě na náklady kupujícího. Kupující bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, emailem či telefonicky, aby si mohl zboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

11.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a nárok na náhradu nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vrácením zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

11.7 Kromě případů odstoupení od smlouvy speciálně v těchto obchodních podmínkách zakotvených má prodávající právo odstoupit od smlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

11.8 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

11.9 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění smlouvy.

11.10 O odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

XII. Zrušení objednávky učiněné za pomoci prostředků komunikace na dálku

12.1 Kupující má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Zrušení objednávky je kupující povinen oznámit prodávajícímu buď emailem, nebo telefonicky. V případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude za zrušení objednávky účtován žádný poplatek. V případě, že objednávka byla již vyřízena a zboží bylo expedováno, nelže dále objednávku zrušit a zákazník je povinen zásilku převzít.

12.2 Kupující je oprávněn zrušit výše uvedeným způsobem také objednávku zboží, které bylo pro zákazníka speciálně objednáno či upraveno. V takové případě je ale prodávající oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 50 % z prodejní ceny zboží.

XIII. Ochrana osobních údajů

13.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, případně třetí osobou pověřenou jako zpracovatelem pro prodávajícího, a to těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3 Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.5 Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookies na svém počítači.

XIV. Další práva a povinnosti smluvních stran

14.1 Pro jakékoliv použití fotografií, názvů, textů k produktům a dalších údajů ke zboží je nutný předchozí písemný souhlas prodávajícího.

14.2 Stížnosti a připomínky vyřizuje prodávající v souladu s platnými právními předpisy, kdy stížnosti a připomínky může kupující uplatnit v kterékoliv prodejně prodávajícího.

14.3 Přesný pro reklamace a postup při jejich vyřizování upravuje Reklamační řád, který je nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí.

XV. Závěrečná ujednání

15.1 Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíc přibližuje.

15.2 Objednávka kupujícího je po doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

15.3 V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedené v objednávce. Doručováno mezi stranami může být také na elektronickou adresu kupujícího či prodávajícího.

15.4 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18.11.2015.

 

Obchodní podmínky – pro smluvní vztahy s podnikateli

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti, vzniklá mezi prodávajícím a kupujícím, v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese eshop.sab-medical.com.

Prodávajícím je S.A.B. Impex spol. s r.o., se sídlem v Bedřichovicích, Hlavní 48, PSČ 664 51 IČ 64511588, DIČCZ64511588. Adresa provozovny je S.A.B. Impex spol. s r.o., Firemní 2, Brno, PSČ 619 00. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23409 (dále jen „prodávající“).

Kupujícím je jiná fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.2 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, či otázky těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy, a mají přednost před uzavřenými mezinárodními smlouvami a v případě zpětného odkazu na mezinárodní smlouvu v českém právním řádu se tento odkaz neuplatní.

II. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující může objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím pouze prostřednictvím internetového obchodu eshop.sab-medical.com, tj. nelze použít jiný dálkový prostředek k uzavření smlouvy jako je fax nebo telefon apod.

2.2 Webové stránky obchodu obsahují veškeré informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové stránky obchodu obsahují dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním díla uvedené ve webových stránkách obchodu platí pouze v případech, kdy je doručováno v rámci území České republiky.

2.3 Veškerá prezentace produktů umístěná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru, ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká teprve doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou.

2.4 Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.

2.5 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při registraci nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávek (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, cena, předpokládané náklady na dopravu a další) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.6 Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku vůči prodávajícímu a následně učiní u prodávajícího objednávku, je prodávající oprávněn akceptovat tuto objednávku až v okamžiku úplného zaplacení veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu po datu splatnosti. Okamžikem úplného zaplacení se rozumí den připsání dlužné částky na bankovní účet prodávajícího nebo den úhrady dlužné částky v hotovosti.

2.7 Učiněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Potvrzení objednávky je možné učinit zejména emailem. Kupující je vázán obchodními podmínkami od okamžiku uzavření smlouvy.

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Ceny a platnost nabídky

3.1 Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy.

3.2 Ceny v internetovém obchodě se zobrazují v seznamu zboží, nebo na detailu karty zboží. Ke kupní ceně bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši a v souladu se zákony či mezinárodními smlouvami. Toto ustanovení nebrání sjednání odlišné ceny mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem, než je cena uvedená v cenících, v návaznosti na množství odebraného zboží apod.

3.3 Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud je již zboží objednáno (případně uzavřena kupní smlouva), platí cena zboží, za kterou bylo objednáno bez ohledu na pozdější změny.

IV. Slevy a slevové kupóny

4.1 Je-li u zboží uvedena komerční sleva, platí cena včetně komerční slevy. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží a nevztahují se na ni ustanovení o odpovědnosti za vady.

V. Platební podmínky

5.1 Kupní cenu za zboží je kupující povinen zaplatit jedním z následujících způsobů. Kupující může způsoby volit, nicméně výběr bezhotovostní platby na fakturu po dodání zboží podléhá předchozímu souhlasu prodávajícího. Bez souhlasu prodávajícího nemůže kupující volit bezhotovostní platbu až po dodání zboží.

5.1.1 Dobírka – kupní cenu za zboží platí kupující při převzetí zboží od přepravní společnosti, a to poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

5.1.2 Hotově (osobní odběr) – kupní cenu za zboží platí kupující v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího. Osobní odběr je v souladu s těmito podmínkami možný teprve poté, kdy kupující obdrží sdělení, že zboží je připraveno k osobnímu odběru na uvedené adrese.

5.2 V případě platby v hotovosti při osobním odběru anebo platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

5.3 Před plněním objednávky je prodávající v návaznosti na množství objednaného zboží, předchozí obchodní spolupráci a další okolnosti, oprávněn požadovat zálohu na kupní cenu ve výši až 100% ceny včetně DPH.

5.4 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Výhrada vlastnictví, přechod nebezpečí škody na zboží

6.1 Vlastnictví dodávaného zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

6.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo převzetím od dopravce.

6.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího také v okamžiku, kdy mělo být zboží kupujícím převzato, v případě, že se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.

VII. Dodání zboží, dodací lhůty

7.1 Po obdržení objednávky prostřednictvím internetového obchodu zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího automatické potvrzení této objednávky. Objednané zboží v případě, že je dostupné, je vypraveno nejpozději do pětipracovních dnů, pokud zákazník neurčí jinak.

7.2 Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího vypravit v uvedeném termínu, nebo se jedná o zboží, které není skladem, sdělí toto prodávající kupujícímu do pětipracovních dnů po obdržení objednávky spolu s návrhem termínu dodání či návrhem řešení. Kupující je poté sdělí prodávajícímu, zda souhlasí s novým termínem dodání, návrhem řešení anebo zda objednávku ruší. V případě, že nový termín dodání nebude kupujícím do 10 dní od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit, bez sankcí pro obě strany.

7.3 Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně přepravce.

VIII. Způsob a místo dodání

8.1 Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.

8.2 Při osobním odběru zboží je kupující emailem informován, jakmile je objednané zboží připraveno k odběru, a také o době, kdy si zboží může převzít. Odběrné místo zvolené kupujícím v objednávce je závazné a není možné jej měnit.

8.3 Pokud kupující v objednávce zvolí dodání zboží prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno kupujícímu okamžikem jeho předání tomuto dopravci k přepravě. Zboží dodávané prostřednictvím dopravce je zasíláno na dobírku nebo obyčejnou zásilkou (při platbě předem), případně rozvozem obchodním zástupcem prodávajícího.

8.4 Zboží je dodáváno vždy na adresu uvedenou kupujícím v objednávce (místo dodání).

IX. Doprava – Cena poštovného

9.1 Není-li dohodnuto jinak, volba dopravce přísluší prodávajícímu. Cenu dopravy hradí kupující.

9.2 Pokud je přesná cena za dodání známa již při splatnosti kupní ceny, je splatná spolu s úhradou kupní ceny za zboží, není-li dohodnuto jinak.

9.3 Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě odmítnutí převzetí zboží z jiných než zákonem stanovených důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu tímto jednáním způsobena.

9.4 V případě, že si kupující nevyzvedne při osobním odběru dle čl. VIII. odst. 8.2. těchto obchodních podmínek objednané zboží ve sjednaném odběrném místě v dohodnutém ani dodatečném termínu, může prodávající odstoupit od smlouvy, a to druhý den po uplynutí dodatečného termínu pro převzetí zboží. Dodatečný termín pro převzetí zboží je oprávněn jednostranně stanovit prodávající po uplynutí sjednaného termínu odběru.

9.5 Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve po převzetí zásilky, nejdéle však do 48 hodin od převzetí, a oznámit případné vady prodávajícímu. Za vady se považuje absence některého objednaného zboží, jiné barevné provedení, nebo absence objednaného příslušenství. Případné poškození zboží (prasklé, deformovanéči jinak poškození nebo poničené zboží) je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží dle podmínek dopravce a informovat prodávajícího. Za tato poškození odpovídá dopravce a bez uplatnění poškození u dopravce ve lhůtě 48 hodin od doručení není možné zajistit náhradu zboží.

9.6 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu ustanovení § 2095 a následujících občanského zákoníku. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2106 a následujících občanského zákoníku. Tyto nároky musí kupující uplatnit v souladu s čl. X těchto podmínek.

9.7 V případě, že kupující řádně nepřevezme zaslané zboží, je povinen uhradit škodu, kterou tím prodávajícímu způsobil.

X. Práva z vadného plnění

10.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že předává zboží dle smlouvy a bez vad, tedy v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku (blíže také vymezeno v čl. 10.2. obchodních podmínek prodávajícího). Kupující je povinen zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout, nejpozději do 48 hodin po převzetí, nebylo-li mezi stranami ujednáno jinak. Neprovede-li kupující prohlídku zboží v uvedené lhůtě, pozbývá právo z vad, které mohly a měly být touto prohlídkou zjištěny. Pokud je zboží odebíráno osobně, je kupující povinen provést prohlídku zboží při převzetí.

10.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, je zboží předáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. V případech, kdy není jakost a provedení ujednáno, potom v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za poškození zboží v průběhu dopravy odpovídá dopravce a veškeré nároky musí kupující uplatnit u dopravce v souladu s podmínkami dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozpor mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu a množství), je povinen na takový rozpor prodávajícího bezodkladně upozornit, nejpozději ve lhůtě 48 hodin od jeho dodání, vyjma osobního převzetí, kdy je povinen tyto vady vytknout při převzetí.

Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží prostřednictvím dopravce, je povinen nejpozději do 48 hodin od jeho dodání toto poškození uplatnit u dopravce a informovat prodávajícího. Za poškození zboží (mechanické, praskliny, apod.) odpovídá dopravce. Pokud nebude poškození zboží uplatněno u dopravce podle podmínek dopravce, není možné tyto vady odstranit a prodávající nenese za tyto vady odpovědnost.

Kupující má právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

10.3 Ustanovení v čl. 10.2.obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

XI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

11.1 Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prodávajícímu. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo předáno k přepravě nebo je připraveno k převzetí na odběrném místě. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, okamžikem kdy je odstoupení v písemné formě doručeno prodávajícímu; po této době nelze účinky odstoupení od smlouvy odvolat nebo měnit bez souhlasu druhé strany.

11.2 Pokud je zboží dodáváno v obalu, který je kupujícím podnikatelem zničen a zboží po vrácení z důvodu odstoupení od smlouvy nelze již prodat jako nové, má prodávající nárok na náhradu za znehodnocení zboží, kdy výše znehodnocení je určena jako rozdíl mezi kupní cenou, za které bylo zboží prodáno a kupní cenou, za které je možno zboží prodat jako použité.

11.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.4 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud bude v případě odstoupení od smlouvy kupujícím vráceno zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude prodávajícím uloženo na odběrném místě na náklady kupujícího. Kupující bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou, emailem či telefonicky, aby si mohl zboží převzít zpět nebo byl dohodnut další postup.

11.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a nárok na náhradu nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vrácením zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

11.7 Kromě případů odstoupení od smlouvy speciálně v těchto obchodních podmínkách zakotvených má prodávající právo odstoupit od smlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

11.8 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího při doručování zboží, kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

11.9 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění smlouvy.

11.10 O odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.

XII. Zrušení objednávky učiněné za pomoci prostředků komunikace na dálku

12.1 Kupující má právo zrušit objednávku bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Zrušení objednávky je kupující povinen oznámit prodávajícímu buď emailem, nebo telefonicky. V případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude za zrušení objednávky účtován žádný poplatek. V případě, že objednávka byla již vyřízena a zboží bylo expedováno, nelze dále objednávku zrušit a zákazník je povinen zásilku převzít.

12.2 Kupující je oprávněn zrušit výše uvedeným způsobem také objednávku zboží, které bylo pro zákazníka speciálně objednáno či upraveno. V takové případě je ale prodávající oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 50 % z prodejní ceny zboží.

XIII. Ochrana osobních údajů

13.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, případně třetí osobou pověřenou jako zpracovatelem pro prodávajícího, a to těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další údaje sdělené prodávajícímu v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

13.3 Osobní údaje budou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

13.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

13.5 Kupující souhlasí s ukládáním souborů cookies, které se ukládají na serveru uživatele.

XIV. Další práva a povinnosti smluvních stran

14.1 Pro jakékoliv použití fotografií, názvů, textů k produktům a dalších údajů ke zboží je nutný předchozí písemný souhlas prodávajícího.

14.2 Stížnosti a připomínky vyřizuje prodávající v souladu s platnými právními předpisy, kdy stížnosti a připomínky může kupující uplatnit u prodávajícího.

14.3 Záruka na jakost zboží se neposkytuje.

XV. Závěrečná ujednání

15.1 Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení nejvíc přibližuje.

15.2 Objednávka kupujícího je po doručení prodávajícímu jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence.

15.3 V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedené v objednávce. Doručováno mezi stranami může být také na elektronickou adresu kupujícího či prodávajícího.

15.4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 18.11.2015.